Tagság Feltétele

1./ Tagsági kategóriák

a./ A Szövetség rendes tagja
A Szövetség rendes tagja lehet saját rendezésű – a Fesztivál Regisztrációs- és Minősítési Programban regisztrált – fesztivállal rendelkező
     – magyar állampolgárságú vagy külföldi magánszemély
     – Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező vagy külföldi gazdasági társaság
     – költségvetési intézmény
     – gazdálkodó szervezet
     – egyéb szervezet
amennyiben az alapszabályt elfogadja.

b./ A Szövetség pártoló tagja

A Szövetséget pártoló tagja lehet:
     – magyar állampolgárságú vagy külföldi magánszemély
     – Magyarországon bejegyzett vagy külföldi jogi személy, szervezet,
     – ha belépési nyilatkozatban vállalja a célkitűzések anyagi és erkölcsi támogatását.

2./ A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

A rendes tagság, pártoló tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, a természetes személy halálával, a tagszervezet megszűnésével szűnik meg. A jelentkező tag felvételéről az Szövetség elnöksége dönt. Aki a Szövetség tagja kíván lenni, az a tagság típusát megjelölő írásbeli tagfelvételi kérelmet nyújt be a Szövetség elnökéhez, amelyhez csatolnia kell a Szövetség két rendes tagjának írásbeli ajánlását. Az elnök a kérelmet a soron következő elnökségi ülés elé terjeszti. Amennyiben a jelentkező több fesztivállal kíván a Szövetség kötelékébe lépni, a jelentkezési lapot minden egyes fesztiválra ki kell töltenie. A tagfelvételi kérelemről az elnökség a soron következő elnökségi ülésen dönt. A döntésről az elnökség  elektronikus úton, e-mailban értesíti az új tagot.

A Szövetség Elnöksége annak a tagnak a tagsági viszonyát függeszti fel, illetve azt a tagot zárhatja ki, aki nem fizetett tagsági díjat, vagy a jelen alapszabályt, a Szövetség célkitűzéseit, érdekeit megsérti, illetve az alapszabályban megnevezett, a tagsághoz kötött éves és alapkötelezettségeit nem teljesíti. A felfüggesztésről és a kizárásról az elnökség dönt. A döntésről az érintett tagot 15 naptári napon belül, e-mailben értesíteni kell. Az érintett tag fellebbezést nyújthat be közgyűléshez a döntéstől szóló határozat kézhezvételétől számított 15 naptári napon.

A tagoknak a belépés kapcsán felvett vagy egyéb adatszolgáltatásukon alapuló és a Szövetségben nyilvántartott adatait csak a tag előzetes beleegyezésével lehet kiadni. A beleegyező nyilatkozat formáját az Elnökség határozza meg.

3./ A rendes tagok jogai és kötelezettségei

a./ A rendes tag jogai:
a Szövetség közgyűlésein történő részvétel
    – a közgyűlésen a Szövetség tagja, az általa képviselt (a Szövetség kötelékébe tartozó) fesztiválok számának megfelelő számú mandátummal rendelkezve szavazhat, és vehet részt a döntéshozatalban.
    – a jogi személyek tagsági jogaikat képviselőik útján gyakorolják,
    – bekapcsolódhat a tagozatok munkájába, ahol szintén képviselheti szakmai érdekeit
    – igénybe veheti a Szövetség céljai szerint a tagok számára nyújtott szolgáltatásokat
    – bármely Magyar Fesztivál Szövetség tisztségre választható
    – részesülhet a Szövetség által nyújtott kedvezményekben
    – javaslatot, indítványt tehet, véleményt nyilváníthat a Szövetséget érintő bármely kérdésben

b./ A rendes tag kötelezettségei

    – az esedékes tagdíjat köteles határidőben megfizetni
    – a tag által szervezett fesztivál kiadványában köteles a Szövetség megjelenítésére a Szövetség által megadott módon. Ennek igazolására a tag köteles a fesztivál kiadványát, PR anyagát a fesztivált követő 15 munkanapon belül a Szövetség címére megküldeni.
    – kötelessége a Szövetség által meghatározott statisztikai adatlap megküldése a fesztivál vége után 30 munkanapon belül.
    – tevékenységével elősegíteni a Szövetség munkáját
    – a jelen alapszabály és a Szövetség egyéb belső szabályainak betartása
amennyiben a tag bármely szervezet, tagsági jogát kizárólag képviselője útján gyakorolhatja. A tagszervezet köteles 15 munkanapon belül bejelenteni, ha a szervezeti képviselő személye megváltozik. Amennyiben a tagszervezet szervezeti képviselője akadályoztatás miatt nem tud részt venni a közgyűlésen, úgy a jogszabályoknak megfelelő meghatalmazással mandátumát átadhatja a saját tagszervezetén belül másnak. Mandátumot cooptálni (más tagszervezetnek átadni) nem lehet.

4./ A pártoló tag jogai és kötelezettségei

a./ A pártoló tag jogai
    – magánszemély esetén személyesen, szervezet esetén képviselője útján tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen
    – tagok számára nyújtott szolgáltatásokat a pártoló tagokra megállapítandó díjazás esetében veheti igénybe
    – a Szövetség által nyújtott kedvezmények igénybevétele

b./ A pártoló tag kötelezettségei

    – jelen alapszabály és a Szövetség egyéb belső szabályzatainak betartása,
    – az általa önként vállalt feladatok teljesítése
    – az általa felajánlott pártoló tagsági díj megfizetése
    – a Szövetség céljainak anyagi és erkölcsi támogatása

5./ Tagdíjak

A Szövetség tagjai tagdíjfizetéssel járulnak hozzá a Szövetség költségeihez.
A tagdíj 45.000.- Ft / év.

A tagdíj befizetéseket minden év február 15-ig kell teljesíteni. Az évközben belépő új tagok, amennyiben az első félévben lépnek be, teljes éves tagdíjat, amennyiben július 1. után lépnek be, féléves tagdíjat fizetnek. Az újonnan felvett tag a tagfelvételről szóló értesítés kézhezvételét követően 15 naptári napon belül köteles az esedékes tagdíjat megfizetni a Szövetség számlájára.
A közgyűlés által meghatározott tagdíj arra az esetre vonatkozik, ha a rendes tag egy fesztivállal van jelen a Szövetségben. Abban az esetben, ha a rendes tagnak több fesztiválja van, lehetőséget kap arra, hogy valamennyi fesztivállal a Szövetség kötelékébe lépjen. Több fesztivállal csatlakozott rendes tag éves tagdíja a Szövetség kötelékébe tartozó fesztiválok számának és a közgyűlés által megállapított, egy fesztiválra vonatkozó tagdíjnak a szorzata.

Titkár: Somoskeőy Ágnes

Telefon:(+36) 30 3368211

fesztivalszovetseg@fesztivalszovetseg.hu

Tagsági igazolás

A 2020-as évi pályázat megjelenését követően a megfelelő hivatkozásokkal a tagi igazolás minta felkerül honlapunkra a dokumentumok közé!
 


Igazolás kiadásának feltételei

  • folyamatosan rendezett évi tagsági díj
  • tagi adategyeztető lap 2020 évre (idei fesztivál időpontja, logója, illetve az esetleges kapcsolattartási adatokban történt változások bejelentése)
  • érvényes (legutolsó, megvalósult adatokkal) regisztráció megléte a tagfesztivál és a pályázat tárgyát képező fesztivál tekintetében
  • kitöltött igazolás minta megküldése a fesztivalszovetseg@fesztivalszovetseg.hu e-mail címre


A tagsági igazolás minta – amit megjelent a pályázat pontos szövege – a letölthető dokumentumoknál található.