A Magyar Fesztivál Szövetség (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 78-80. fszt.3.) elnöksége ezúton tisztelettel meghívja Önt az MFSZ következő közgyűlésére, melynek:

Helyszíne: Barátság Kulturális Központ (Százhalombatta, Szent István tér 5, 2440)

Időpontja: 2024. május 6. 11:00 óra

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés időpontja változatlan helyszínen és változatlan napirendi pontokkal 11:15 óra
Felhívom figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Napirendi pontok

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 2. Szakmai beszámoló
3. Pénzügyi beszámoló
4. Felügyelő Bizottság beszámolója

5. A pénzügyi beszámoló elfogadása
6. A 2024. évi pénzügyi terv ismertetése / elfogadása 7. Egyebek

A napirend kiegészítésének lehetősége:

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített napirendi pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

A mandátumvizsgálatról:

A közgyűlés kezdetét mandátumvizsgálat előzi meg. A mandátumvizsgálatot a közgyűlés kezdete előtt egy órával meg kell kezdeni.
Mandátumvizsgálat: mandátumkártyát minden rendes tag kap, aki befizette a tagdíját, nincs hátraléka, tagsága nincs felfüggesztve. A kiadásra kerülő mandátumkártyák száma a Szövetség kötelékébe

tartozó fesztiválok számának függvénye. Amennyiben a rendes tag több fesztivállal van jelen a Szövetség kötelékében, értelemszerűen annyi mandátumkártyát birtokol, ahány fesztivállal belépett. Amennyiben a rendes tag magánszemély, úgy a megjelent személyi igazolvánnyal vagy más arcképes igazolvánnyal igazolja személyazonosságát a mandátumkártya átvételéhez.

Amennyiben a rendes tag jogi személy vagy jogi személyiség nélküli más jogalany a képviseletében megjelent természetes személy a mandátumkártya átvételéhez köteles képviseleti jogát igazolni, ami bírósági kivonatokon túlmenően történhet egy olyan nyilatkozattal, amelyben a megjelent büntetőjogi és kártérítési felelőssége tudatában kijelenti, hogy az adott szervezetnek ő a törvényes képviselője vagy a törvényes képviselőtől meghatalmazással rendelkezik.

Amennyiben a hivatalos dokumentumokban megnevezett törvényes képviselő akadályoztatás miatt nem tud megjelenni, úgy a jogszabályokban előírt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő meghatalmazással a mandátum átadható a rendes tagsággal bíró szervezeten belül más személy részére. A törvényes képviselők és a meghatalmazottak személyi igazolvánnyal vagy más arcképes igazolvánnyal igazolják személyazonosságukat a mandátumkártya átvételéhez.

A mandátumvizsgálat eredményét, azaz a jogszabályoknak megfelelően megjelenő magánszemély tagok, törvényes képviselők és a meghatalmazással megjelent képviselők részére kiadott mandátumok számának összegét, a közgyűlés megkezdésekor, továbbá a jelen lévő mandátumszámot valamennyi határozat meghozatalát megelőzően kell közölni a közgyűléssel.

A határozatképességről, szavazásról és egyéb fontosabb szabályokról:

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok több mint 50%-a megjelent. A határozatképtelenség miatt elhalasztott és megismételt közgyűlés változatlan napirenddel a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban akár az eredeti Közgyűlés tervezett napjának egy későbbi időpontjára is összehívható.

A közgyűlés döntéseit – amennyiben az Alapszabály eltérően nem rendelkezik – a megjelent mandátumok egyszerű szavazati többségével, nyílt szavazással hozza.

Ha kettőnél több az egymástól eltérő javaslat és nincs egyszerű szótöbbség, akkor a két relatíve legtöbb szavazatot elérő javaslatról kell a szavazást elrendelni.

Nyílt szavazáskor, szavazategyenlőség esetén a szavazást mindaddig meg kell ismételni, amíg az egyszerű szótöbbség nem alakul ki.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d)  akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;

vagy

f)  aki egyébként személyesen érintett a döntésben.

Személyi kérdésekben a közgyűlés titkos szavazással dönt.

Amennyiben egy adott pozícióra csak egy jelölt van, úgy a közgyűlés dönthet úgy, hogy lemond a titkos szavazásról, és a pozíciót nyílt jóváhagyással tölti be.

Budapest, 2024. április 16.

Magyar Fesztivál Szövetség elnöksége